Ulusal Yayınlar

-Ergin,M., Kazan,B. ve Ediger,V. (1995). İskenderun Körfezi Genç (Holosen) çökellerin sedimentolojik ve jeokimyasal özellikleri. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 10, 230-235

-Ergin,M. (1995). Marmara Denizi Genç (Holosen) çökellerinde manganez ve organik karbon çoğalmaları:Karadeniz sularının muhtemel etkileri. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 10, 224-229.

-Ediger,V. and Ergin,M. (1995). Sedimentology of the Quaternary sequence in the Gulf of İzmit (Hersek Burnu-Kaba Burnu). Quaternary Sequence in the Gulf of İzmit (E.Meriç, editör), Kocaeli Valiliği Çevre Koruma Vakfı, 241-250.

-Ergin,M., Kazancı,N., Varol,B., İleri,Ö. and Karadenizli,L. (1996). Late Quaternary Depositional Environments on the Southern Marmara Shelf. Turkish J.Mar.Sci., 2, 67-83.

-Bayhan,E., Temel,A., Şahbaz,A., Varol,B., Kazancı,N., Görmüş, S. ve Ergin, M. (1998). Mudanya-Ulubat Gölü (Bursa yöresi) Orta-Üst Miyosen-Kuvaterner istifinin mineralojik incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi-Yerbilimleri , 20, 55-62

-Kazancı,N.,Emre,Ö.,Erkal,T.,İleri,Ö.,Ergin,M. ve Görür,N. (1999). Kocasu ve Gönen Çayı Deltalarının (Marmara Denizi Güney Kıyıları) Güncel Morfolojileri ve Tortul Fasiyesleri. MTA Dergisi, 121, 33-50.

-Avşar,N., Meriç,E. ve Ergin,M. (2001). İskenderun Körfezi’ndeki bentojenik sedimanların foraminifer içeriği. Hacettepe Üniversitesi-Yerbilimleri, 24, 97-112.

-Yalçın,H.,Ergin,M.,Eryılmaz,M. ve Yücesoy-Eryılmaz,F. (2001). İskenderun Körfezi (Doğu Akdeniz) yüzeysel deniz sedimanlarının tümkayaç ve kil mineralojisi. Cumh.Üniv.Müh.Fak.Dergisi, Seri-A-Yerbilimleri, C.18, S.2, 71-78.

-Ergin, M. (2005). Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz Sedimentlerinde Jeolojik ve Antropojenik Ağır metal Kirliliği. K.C.Güven ve B.Öztürk (editörler), Deniz Kirliliği: Temel Kirleticiler ve Analiz Yöntemleri, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayınları, No. 21, İstanbul, 161-176.