Projeler

-Büyük Menderes Nehri ağzı önü kıta sahanlığı güncel sedimentlerinin jeokimyası: jeolojik ve antropojenik etkilerin araştırılması. (Prof.Dr.Mustafa Ergin, Yürütücü), TÜBİTAK (YDABÇAG-597G). 15.6.1997-31.12.1999.

-Büyük Menderes Deltası sahil kumlarının sedimentolojisi, mineralojisi ve jeokimyası. (Prof.Dr.Mustafa Ergin, Yürütücü), Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje 97-05-01-07). 7.7.1997-31.12.1999.

-Küçük Menderes Nehri Deltası Plaj Sedimentlerinin Jeokimyası. (Prof.Dr.Mustafa Ergin, Yürütücü), Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje 99-05-01-02). 5.5.1999-2.2001

-Güneybatı Karadeniz kıta sahanlığının Kuvaterner jeolojisi: sedimentolojik, sığ-sismik stratigrafik, mineralojik ve jeokimyasal araştırmalar. (Prof.Dr.Mustafa Ergin,Yürütücü), TÜBİTAK (YDABÇAG-198Y083). 1.6.1998-2.2001.

-Antalya Körfezi Kıta Sahanlığının Geç Kuvaterner Jeolojisi: Sedimentolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Sismik Araştırmalar. (Prof.Dr.İlkay Salihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Ergin, Doç.Dr. Mahmut Okyar Yürütücüler), TÜBİTAK (YDABÇAG-199Y074). 1999-2001.

-Sismotektonikçe Aktif Doğu Marmara (Çınarcık) Çukurluğunun Geç Kuvaterner Jeolojisi: Sedimentolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Sismik Profilleme Araştırmaları. (Prof.Dr.Mustafa Ergin, Yürütücü), TÜBİTAK (YDABÇAG-100Y081), 2000-2001.

-Tekirdağ Çukuru ve Yamaçlarında (Batı Marmara Denizi) Geç Kuvaterner Sediment Kütle Akmaları, Yamaç Duraylılığı ve Türbiditler: Depremselliğe Yönelik Çalışmalar. (Prof.Dr.Mustafa Ergin, Yürütücü), TÜBİTAK (YDABÇAG-101Y071), 2001-2003.

-Şarköy Denizaltı Kanyonunda (Güneybatı Marmara Denizi) Geç Kuvaterner Tektonizma ve Deniz Seviyesi Değişim Süreçlerinin Araştırılması. (Prof.Dr.Mustafa Ergin, Yürütücü), TÜBİTAK (YDABÇAG-102Y113), 2002-2004.

-Çınarcık Çukuru-İzmit Körfezi Geçişinde (Doğu Marmara Denizi) Aktif Tektonizmanın Sedimentasyon Üzerine Etkisinin Araştırılması: Sedimentolojik, Mineralojik ve Jeoteknik Çalışmalar. (Prof.Dr.Mustafa Ergin, Yürütücü), TÜBİTAK (YDABÇAG-103Y103), 2003-2005.

-Çanakkale Boğazı ve Çevresinin Jeolojik Evriminin İncelenmesi. (Dr. Erkan Gökaşan, Yürütücü; Prof.Dr. Mustafa Ergin, Araştırıcı). Destekleyen: TÜBİTAK (K-181), 2004-2006.

-Black Sea-Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea level change and human adaptation. UNESCO/IUGS International Geoscience Programme, Project IGCP-521, (Valentina Yanko-Hombach, Yürütücü; Prof.Dr. Mustafa Ergin, Araştırıcı) 2005-2009.

-Güneydoğu Ege Kıyısı Plajlarının Ekonomik ve Jeoturizm Açısından Değerlendirilmesi: Sedimentolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Araştırmalar. (Prof.Dr. Mustafa Ergin, Yürütücü), Destekleyen: Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje 20050745035, 2005-2008.

-Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırmaları: Marmara Denizi’nde Depremsel Faaliyetlerin ve Etkilerinin Araştırılması Alt Projesi. (Dr. Tuğrul Şükrü Yurtsever, Proje Başkanı; Kerim Tuncer Sarıkavak, Koordinatör; Prof.Dr. Mustafa Ergin, Alt Proje Yürütücüsü). Destekleyen: MTA ve DPT. 2006-2008.

-Sakarya/Karasu Deltası Güncel Plajlarının Sedimentolojik Özellikleri: Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Proje 20070745007HPD, 2007-2008.

-Submarine Mass Movements and Their Consequences. UNESCO/IUGS International Geoscience Programme, Project IGCP-511 (Prof.Dr. Mustafa Ergin, Üye/Member), 2005-2009.

-Quaternary Land-Ocean Interactions: Driving Mechanisms and Coastal Responses. UNESCO/IUGS International Geoscience Programme, Project IGCP-495 (Project Leaders: Prof.Antony J. Long, Dr. M. Shahidul Islam; Prof.Dr. Mustafa Ergin, Üye/Member), 2004-2008.