Yönetmelik

3 Kasım 2012 CUMARTESİ           Resmi Gazete                                   Sayı : 28456

Ankara Üniversitesinden:
Ankara Üniversitesi Akarsu, Göl ve Denizlerde Jeoloji
Araştırma Merkezi (AGDEJAM)

Yönetmeliği

Madde 1 – 23/8/1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ankara Üniversitesi Akarsu, Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM) Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 –Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3-Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
Kuruluş ve Yönetim
Madde 4 – Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a)Merkez Kurulu
b)Yönetim Kurulu
c)Merkez Müdürü

Merkez Kurulu
Madde 5 – Merkez Kurulu onbeşüyeden oluşur. Üyeler Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden bir,Kimya Bölümünden bir, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden altı, Jeofizik Mühendisliği Bölümünden iki, Kimya Mühendisliği Bölümünden bir, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünden bir,Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden bir, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalından bir,Arkeoloji Bölümünden bir öğretim elemanı olmak üzere belirlenir. Üyeler akarsu, göl ve denizler üzerinde çalışma yapan öğretim elemanları arasından ilgili fakülte kurullarınca seçilir. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir.

Merkez Müdürü
Madde 9- Merkez Müdürü Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi dolan müdür yeniden atanabilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçer, Müdürün katılmadığı toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder.

Merkez Müdürünün Görevleri
Madde 10 – Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
c) Kurulların aldığı kararları yerine getirmek,
ç) Her yılsonunda ve istendiğinde Rektörlüğe Merkez faaliyetleri hakkında rapor
sunmak ve raporun bir örneğini Merkez Kurulunda temsil edilen birimlerin başkanlarına göndermek,
d)Merkezin ödenek ve eleman ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe iletmek,
e)Merkez personelinin çalışmalarını düzenlemek.

Merkez Personeli
Madde 11 – Merkez personeli Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından görevlendirilecek kişilerden oluşur.

Merkezin Çalışma Yeri
Madde 12- Merkez çalışmalarını Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün onayı ile Mühendislik Fakültesi F Blok Bodrum Katta B12 nolu odada yürütmektedir. Merkez ihtiyaç halinde geçici veya sürekli birimler kurabilir.

Gelir Kaynakları
Madde 13 – Merkezin gelir kaynakları şunlardır:
a) Araştırma projeleri, danışmanlık hizmetleri ve araştırma bulgu ve malzemelerin satışlarından sağlanacak gelirler,
b) Ankara Üniversitesi bütçesinden ayrılacak ödenek,
c) Kişi ve kurumlarca yapılacak ayni ve nakdi yardımlar,
ç) Kurs, seminer, eğitim vb. faaliyetler ile patent ve telif haklarından sağlanacak gelirler,
d)Döner Sermaye Yönetmeliğine göre alınacak ücretler.
İta Amirliği
Madde 14 – Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör yetkisinin bir kısmını veya tamamını Merkez Müdürüne devredebilir.
Yürürlük
Madde 15 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 – Bu Yönetmeliği Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.